Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Meerderheid gemeenteraad is tegen herindelingen Pekela en Stadskanaal en zet de deur volkomen op slot

Meerderheid gemeenteraad is tegen herindelingen Pekela en Stadskanaal en zet de deur volkomen op slot. De partijen GB, SP , VVD en VUK dienden een amendement in op de besluitvorming waardoor er niet meer gesproken wordt over een herindeling. En dit ook nog eens zonder medeweten van de overige 3 coalitiepartijen , respectloos.

De meerderheid van de raadsleden in de 3 gemeenten samen stemden voor......of dat nog iets betekent voor t provinciebestuur....??

PvdA vindt dat ze daarmee enorme kansen laat liggen. Verder kijken dan je gemeentegrens en ook verantwoordelijkheid nemen voor de regio want er liggen enorme vraagstukken op t gebied van de WSW, werkgelegenheid en 10.000 werkzoekenden . Herindelen levert bestuurskracht en efficiency voordelen zodat je ook kunt investeren in de nieuwe gemeente.

Zie hieronder de bijdrage van onze partij.

Woordvoering PvdA herindeling​26-2-2017

Woordvoering herindeling voorstel

Onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van raadsleden en colleges voor de PSV gemeenten een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor de drie gemeenteraden inzake een mogelijk herindeling.

Daartoe hebben wij gezamenlijk de volgende onderzoeksvragen vastgesteld:

o In gesprek gaan met de omgeving; o.a. het (vroegtijdig) in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en hierbij de gemeenteraden betrekken. De raden hebben hier de jeugd nog aan toe gevoegd.

o Samenhangend economisch perspectief; de mogelijkheid een duidelijke economische focus te kiezen, die past bij het gebied en onderscheidend is bij het behouden en verwerven van bedrijvigheid.

o Nadere analyse mogelijkheden zelfstandige taakuitvoering; nader in kaart te brengen welke taken door een nieuwe potentiele gemeente zelf zouden kunnen worden uitgevoerd.

o (Het betrekken van de uitkomsten van een) Financieel onderzoek; naar de gevolgen van een herindeling, in de vorm van een herindelingsscan uitgevoerd door de Provincie en het Ministerie van BZK, aangevuld met een (op voordracht van de raden) uitgevoerd nader financieel onderzoek.

Tijdens het onderzoek zijn de gemeenteraden en colleges continu nauw betrokken, zo hebben ze altijd sturing kunnen geven aan inhoudelijke zaken die in het rapport opgenomen moesten worden. De belangrijkste behoefte voor de raden was meer grip te krijgen op de vraag of herindelen haalbaar en verstandig zou zijn. De uitkomsten van het rapport geven de raden daarbij genoeg handvatten om onderbouwd en verantwoord een besluit te kunnen nemen over de herindeling. Daar over zijn we van te voren geraadpleegd.

In de conclusies komt dan ook naar voren dat de toekomst vraagt om duurzame bestuurskracht, met een gezamenlijk perspectief binnen de regio. Niets doen is geen optie.

Zonder ingrijpen loopt vooral Pekela als gemeente het risico niet zelfstandig haar taken uit te kunnen voeren, met alle gevolgen van dien. En voor Stadskanaal en Veendam is het ook zeker van belang naar de toekomst toe. Daarover later meer.

We hebben uit de media kunnen vernemen dat het besluit over de herindeling in Veendam al genomen lijkt te zijn. Nog voordat de besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. De fracties van Gemeente Belangen, SP en VUK hebben kenbaar gemaakt tegen het voornemen te stemmen om te fuseren met Pekela en Stadskanaal.

Terwijl VUK toch in haar verkiezingsprogramma een ander geluid laat horen. En in t coalitie akkoord een herindeling in de N33 variant wordt genoemd.

De argumenten die u hoofdzakelijk leest, zijn:

1 Dat Veendam als gemeente financieel gezond is en het op economisch gebied beter doet dan Pekela of Stadskanaal.

2 En er geen draagvlak onder de bevolking heerst.

3 Wij een functionerend openbaar gemeente bestuur hebben.

Dit is een manier van kijken vanuit het nu en niet kijkend en redenerend naar de toekomst toe, vinden wij.

Als u dat doet komt u vast tot andere conclusies.

 1 Herindelen lijkt financieel gezien voor Veendam wellicht nu geen urgentie te hebben, en is t bestuur nu voldoende ......maar dan vraag ik u: zijn er dan nu geen problemen? Ja, die zijn er zeker, hier en in de regio.

Denk aan de WSW, de werkgelegenheid en de werkloosheid.

Daar is toch menig discussie over gevoerd en was de SP het roerend met ons eens dat de keuze van het college geen juiste oplossing was voor deze problematiek.

Ik neem toch aan dat de SP ook vindt dat je samen sterker staat en dat solidariteit in de regio een groot goed is en noodzakelijk voor de velen werkzoekenden in deze regio.

Ik hoor graag jullie standpunt in deze en hoe dit aan te pakken als we als Veendam alleen blijven.

Uiteraard hoor ik ook graag van VUK en GB een reactie op hun voorstel tot aanpak van dit probleem als Veendam alleen blijft.

Een herindeling levert geen financieel voor- of nadeel op. De structurele effecten zijn 7 ton minder inkomsten of te wel 10 euro per inwoner per jaar. Deze daling wordt volledig gecompenseerd door een daling aan bestuurskosten. De topstructuur in Veendam is t hoogst en gaat van 1 miljoen alleen voor Veendam en 2,4 miljoen voor de 3 gemeenten naar 1,8 miljoen voor 1 gemeente.

De tegemoetkoming in de kosten voor een herindeling bedraagt 12 miljoen en zal over 5 jaar verspreidt worden. Elders blijkt dat dit afdoende is om de daadwerkelijk aan een herindeling toe te schrijven frictiekosten te dragen. Wordt er meteen een kwaliteitsslag gemaakt en andere samenwerkingsvoordelen aangepakt dan ontstaat er meer financiële ruimte.

De huidige begrotingen laten weinig ruimte voor investeringen van beleid of te wel geen ruimte voor ambities. Ook de komende jaren laten de meerjarenbegrotingen dit beeld zien. En dat weten we ook met elkaar.

Herindeling levert wél de beschikbare ruimte op van meer investeringsruimte voor ambitie en kwaliteit. En kunnen we in een grotere gemeente eerder geld vrijspelen om nieuwe dingen te verwezenlijken ipv alleen met de mot-lijst bezig te zijn, zoals de laatste jaren hier het geval is.

Er zijn zelfs 50 zoek richtingen die meer dan genoeg potentie bieden om extra ruimte te maken voor meer kwaliteit, ambities en ombuigingen van de apparaatskosten. Plus de 26 punten lijst van de MT's.

Bijlage 3.3 laat genoeg kansen zien op ruimtelijke gebied, sociaal gebied, dienstverlening en economisch gebied en bedrijfsvoering.

Om er een paar te noemen: SW bedrijven, KCC, Wijk gericht werken, afval, OOV, beleid en uitvoering, werkgelegenheid, inkoop, minder inhuur derden.

Voorzieningen Netto lasten per inwoner gaat in Veendam naar beneden van 338.000 naar 234.000 in 1 gemeente. Daarmee is aangetoond dat door efficiënter te werken er middelen vrij komen om te investeren.

Allemaal kansen op financieel gebied waar onze inwoners voordeel bij hebben !

De harmonisatie van lasten voor de burgers is en blijft een politieke keuze.

Er zijn dus geen financiële redenen om NIET te herindelen. Er zijn WEL voldoende kansen om de kwaliteitssprong en verhoogde ambities, ook echt waar te maken!!

Een financieel risico dat NIET herindelen meebrengt is:

Als Stadskanaal en Pekela wél samen gaan, kunnen we dat Pekela niet verwijten en zullen wij, Veendam, moeten betalen voor de ontbinding van de kompanjie.!

2 De inwoners zijn in de vorige raadsperiode geïnformeerd en bevraagd via de Wijk en buurt Beheer teams.  Hieruit kwam naar voren dat het toen niet echt leefde bij de inwoners. De bewoners avonden zijn nu ook magertjes bezocht.

Bij de ondernemers en de maatschappelijke organisatie die nu gevraagd zijn, leeft het zeer zeker. Zij zien de voordelen van de krachten bundelen wel degelijk. En omdat ze zien, dat er vaak een grote onderlinge concurrentie ligt tussen de gemeenten welke de zaken niet bespoedigen. Meer bestuurskracht, dat is wat er nodig is nu en zeker als we vooruitkijken naar de toekomst, zeggen ook zij!

Wij horen heel graag hoe de VVD en GB op de oproep van de ondernemers reageert .

3 De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden om de uitvoering van het beleid dicht bij haar inwoners te organiseren en in deze decentralisaties hebben onze buurtgemeenten met de zelfde onderwerpen te maken als wij in Veendam. Met zeer complexe vraagstukken in de regio als werk, economie, krimp en vergrijzing trekken we nu al regionaal op maar levert nog niet voldoende op. Er liggen veel open kansen op het gebied van werkgelegenheid en industrie, zie hiervoor de bijlage Economisch Perspectief en zoals een deel van de 50 kansen die ik net genoemd heb en denk bv aan de circulaire economie die enorm in opkomst is.

We moeten als gemeente de bedrijven steeds beter faciliteren, daar vragen de ondernemers om. Bij al die gezamenlijke overleggen is tot de kern van iets komen vaak een langdurig en soms ook pijnlijk proces terwijl alle gemeenten uiteindelijk het zelfde willen. Dus krachtiger als 1 grote gemeente faciliteren en verder kijken dan de gemeentegrens en verantwoordelijkheid nemen voor de regio, dat vindt de PvdA.

Wanneer wij herindelen met Pekela en Stadskanaal worden we een grotere speler in het veld van gemeenschappelijke regelingen en zal er beter geluisterd worden naar een middelgrote gemeente, dan drie kleinere gemeenten die alle drie iets anders willen. Door te herindelen zal op termijn ook de bestuurskracht in ons gebied groter worden, de kwaliteit van de ambtelijke organisatie wordt versterkt, waardoor bedrijven en inwoners weer beter bediend kunnen worden. Met andere woorden; door het openbaar bestuur een groter gebied met meer inwoners te laten dienen bestaat er efficiëntere samenwerking tussen de verschillende overheden en organisaties, die samen de complexe vraagstukken van de regio aankunnen. De burger merkt daar verder heel weinig van, zaken die men normaal gesproken via de gemeente regelt, zoals een zorgaanvraag of het verlengen van het rijbewijs zullen gewoon gecontinueerd worden.

Samen gaan zorgt er ook voor dat er minder ongelijkheid is tussen de drie gemeenten, dat we qua regelgeving op een lijn zitten. Dat er goede onderlinge verbindingen liggen op allerlei vlakken, neem bijvoorbeeld het onderwijs. Een grotere gemeente kan zich daarbij beter bewapenen tegen krimp, armoede en werkloosheid in het gebied. We krijgen meer ruimte, dit verhoogt de mogelijkheid om strategisch en beleidsbepalend te opereren in ons gebied. Er zal meer snelheid komen in processen, van de aanvraag tot de beslissing. De gezamenlijke gebiedsagenda zal beter tot uiting komen als we dit als één gemeente op kunnen pakken.

Als zelfstandige gemeente ben je straks een kleine speler in het veld van grotere gemeenten. Je spreekt niet meer dezelfde taal, je komt in vicieuze cirkels terecht en je hebt geen invloed voor je eigen inwoners.

Dat deze raad zich eerder heeft uitgesproken de voorkeur te hebben voor een andere variant, klopt, maar die varianten zijn inmiddels verkeken, beste collega's. Uiteraard zal het slim zijn te kijken naar een grenscorrectie met Menterwolde maar dat kan nog besproken worden, dat hoeft nu niet al geregeld te zijn, zoals we nog meer zaken moeten bespreken.

En als er andere rapporten op na geslagen worden, zoals van de heren Geertsema en Kosten is het goed om ook te vermelden dat er veel voordelen in genoemd worden. Ja t klopt dat het van buitenaf gezien geen financieel voordeel lijkt op te leveren door minder rijksgeld maar dan vergeet je de voordelen intern die ik net genoemd heb en de vergroting van de bestuurskracht, robuustheid organisatie, schaalvoordelen, meer slagkracht en minder inhuur, waar deze mannen ook op wijzen. Het is maar hoe je het leest.

Kortom: Er is wel degelijk een noodzaak tot opschalen. De PvdA ziet zeker voordelen en kansen met een herindeling van Pekela, Stadskanaal en Veendam voelt de solidariteit en verantwoordelijkheid voor Veendam en de regio.

In Economisch perspectief en in sociaal perspectief en in interne bedrijfsvoering en bestuurskracht.

Samenvattend identificeert de SA3 de volgende algemene opgaven en ambities:

1. Arbeidsmarkt (Werk, werk, werk!): Meer mensen aan het werk krijgen en economisch krachtiger worden.

2. Laagdrempelig en toegankelijk bestuur: Burgernabijheid, een laagdrempelige en toegankelijke bestuursstijl, dichtbij burgers, hoge kwaliteit van dienstverlening.

3. Een leefbaar gebied: Krimp opvangen, voorzieningenniveau kwalitatief op peil houden.

4. Gemeente(raden) in regie: Er als gemeente toe doen, gemeenteraden (weer) in positie brengen, als bestuurskrachtige gemeente regie hebben over de uitvoering van taken.

5. Beheersbare financiën: Financiële toekomstbestendigheid.

Niets doen is in onze ogen geen optie want stilstand is achteruitgang.

Wij nemen nu een beslissing voor de hele lange termijn en nu nee zeggen heeft dus zeker consequenties en gevolgen voor onze inwoners.

En Ja er moet nog veel besproken worden zoals hoe om te gaan met t Wijk en buurt Beheer, t personeel, met de gemeenschappelijke regelingen, de financiële gevolgen voor de inwoners als bv de WOZ waarden om er maar een paar belangrijke te noemen.

We nemen nu nog geen beslissing tot de herindeling maar om verder zaken uit te werken en daarna beslissen we pas definitief.

Dus gooi nu de deur niet dicht en laten we de discussie nog verder doorvoeren met de drie gemeenten en kijk of je de lijnen kunt uitzetten voor langer dan 4 jaar.

Het is nu niet aan de orde of t spoor tot Stadskanaal of tot Emmen gaat of hoe de economie ineens wel gaat groeien; nee, het gaat om de wil om er samen de schouders onder te zetten om deze regio te laten groeien, te laten bloeien en krachtig te maken in de provincie want dat kunnen we op den duur niet alleen. Want over de noodzaak van een Bestuurlijk slagkracht waren we het allemaal al eens.

Groot waar t moet en Klein waar t kan!

Dit is een uitdaging die wij met vol vertrouwen aan willen gaan.

Door een nee gaat de bestuurskracht ontbreken.! Denk aan de Veendammer positie voor de toekomst!

Uw coalitie akkoord staat voor open, dienstbaar en toekomstgericht. Hoe gaan we het toekomstgericht invullen de komende decennia? Hoe is Veendam bestuurskrachtig en toekomstbestendig? Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor onze regio?

Ons antwoord: Samen als 1 gemeente en niet alleen!

Met hartelijke groet,

Ans Grimbergen

Fractievoorzitter PvdA Veendam

HTTP://www.pvdaveendam.nl

@PvdAVeendam

FB Pvdaveendam

PvdA op Facebook