Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Woordvoering Ans Grimbergen Gemeenteraad 6 november 2017

Woordvoering Algemene Beschouwing PvdA Najaarsrapportage en Begroting , 06-11-2017

Geachte voorzitter en raadsleden en overige toehoorders.

Dank voor het toezenden van de jaarlijkse verantwoordingsstukken. De financiële situatie ziet er goed uit. De flinke bijdrage van 8 ton aan leges voor de bouw van windmolens is natuurlijk mooi meegenomen maar voelt wel vreemd. En daarbij een extra netto 6 ton in de AU. Daar mogen we blij mee zijn want anders had de meerjarenbegroting een groter tekort laten zien.

De september circulaire brengt weinig verschil met een demissionair kabinet. We weten inmiddels hoe het regeerakkoord er uit ziet, maar nog niet exact wat de gevolgen zijn voor de gemeenten.

Het heeft, zo het zich laat aanzien, wel gevolgen voor de burgers en mn de mensen met de kleinste portemonnee.

Dat brengt de PvdA direct bij het punt waar wij altijd voor blijven staan. Als de gevolgen minder goed uitpakken voor deze groep zien wij uiteraard graag dat wij in ons gemeentelijk beleid uitgaan van deze gevolgen en er met onze keuzes rekening mee houden.

De afgelopen jaren stonden in het teken van stevige bezuinigingen. Maar ook voordat de crisis uitbrak, tekende zich al een steeds groter wordende kloof af tussen mensen die wel meedoen en wel mee kunnen komen en mensen die om allerlei oorzaken afhaken.

Wij zagen bijvoorbeeld het aantal mensen dat gebruikt maakt van de voedselbank in tien jaar stijgen van 75 naar meer dan 300. Daarnaast kennen wij intussen ook een kledingbank en is er sprake van een groeiende groep mensen die hulp zoekt bij de Volkskredietbank. Verder wordt het mensen die door oorlogsgeweld gevlucht zijn en hier dus een status hebben gekregen, steeds moeilijker gemaakt hier een goede start te realiseren.

Wij zijn een partij die gelijke kansen voor iedereen wil versterken. Om een samenleving te krijgen waarin alle mensen zich thuis en verbonden voelen, zullen wij ons de komende jaren sterk moeten gaan richten op saamhorigheid, solidariteit en eerlijk delen.

Dit kunnen wij alleen maar realiseren door de rol van de lokale overheid te veranderen in een ondersteunende. Dus niet: “Wij weten wat goed voor u is”, maar: “Wat hebt u nodig en hoe bereiken wij dat samen“.

Om dit te kunnen realiseren moeten we goed kijken naar het regeerakkoord en wat daarvan het gevolg is voor ons als gemeente.

Ik haal een paar items uit het regeerakkoord aan:

Bezuiniging op de wijkverpleging; dat is nu net gelukkig op initiatief van de PvdA en met een grote meerderheid van stemmen uit t akkoord gehaald.

Bezuiniging op de arbeidsgehandicapten die onder het minimumloon gaan werken: heeft gevolgen voor ons beleid.

Extra geld voor ouderenzorg, gezondheidsbevordering, preventie en aandacht voor de kwaliteit van leven: heeft gevolgen voor ons beleid

WW en bijstand zullen de uitgaven volgen; heeft ook zeker gevolgen voor ons beleid

De trap op en trap af methodiek blijft: Hopelijk gedifferentieerd op bepaalde terreinen waar sommige regio’s extra bij getroffen worden.

Op oa deze gebieden gaat het ons beleid raken en kunnen we als gemeente extra op inzetten. Dat is een keuze en zeker de keuze van de PvdA.

De PvdA stelt voor dat we eerst ons doel bepalen; wat is onze visie op deze onderwerpen en dan berekenen wat daar voor nodig is. Komen we uit het geld van het rijk of leggen we er zelf nog geld bij om ons doel te bereiken.

Dit in tegenstelling tot het huidige beleid in Veendam: we doen t met t geld wat we hebben gekregen en op basis daarvan bepalen we wat we kunnen doen.

Met andere woorden: Gaan we roeien met de riemen die we hebben of verdelen we de koek op basis van bewuste keuzes.

Meer aandacht voor wijken en buurten, kansengelijkheid in t onderwijs, herziening belastingstelsel vraagt ook een bijstelling van ons sociaal beleid.

Dit laatste gaat mensen in hun portemonnee raken en heeft wat ons betreft gevolgen voor ons beleid.

Voor de WSW-ers die uit moeten stromen pleit de PvdA er voor dat er geen deur dicht gaat bij de WSW voordat er een deur open gaat op de reguliere arbeidsmarkt voor deze mensen. Laat de doorstroom of afbouw van de WSW op deze manier verlopen ipv in een sneltreinvaart de afbouw bewerkstelligen.

Een antwoord op onze technische vraag hebben we overigens niet gekregen. Wij vroegen hoeveel WSW mensen er een baan hebben gekregen in de reguliere arbeidsmarkt en daar is geen antwoord op gekomen. U geeft aan 30 uitstroom, maar dat kan zijn verhuizing, overlijden of detachering; dat is geen werk. En dan hoor je dat Wedeka te weinig mensen heeft en het werk terug moet geven. We hadden de uitstroom dus rustiger aan kunnen doen en niet in zo’n sneltreinvaart. Dit college heeft ze op straat gezet zonder rekening te houden met de belangen van de werknemers.

Ook kunnen mensen werkervaring opdoen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zo oppert dir. Kalfsbeek.

Als er zoveel eenvoudig werk is waarom worden de WSW mensen en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die gebaat zijn bij eenvoudig werk dan daar niet geplaatst waar het werk nu is. De PvdA roept u op om hierin inzet te tonen om deze werkzoekenden bij bedrijven te plaatsen die dit werk hebben ipv dat de gemeente uitkeringen moet geven. Dan pas helpt u de mensen die werk nodig hebben pas echt!!!

Tijd voor een visie, voor een ambitie en beleidsaanpassingen!

En we maken al mooie stappen.

Op initiatief van de PvdA bij de voorjaarsnota en in samenwerking met een paar andere fracties is een mooi voorstel besproken voor de besteding van de Asscher gelden, extra armoedegelden die vanuit het vorige kabinet gekomen zijn. Vanuit dit klein comité komt binnenkort een voorstel om dit geld te besteden aan zwemleskosten en St Leergeld ipv oa bewindvoering. Super dat we dit gezamenlijk hebben opgepakt. Het voorstel komt in december hopelijk onze kant op.

Verder willen wij vanuit de begroting aandacht vragen voor een sportzaal bij het sportleerpark. Zeker nu er in de Pinksterstraat en de Schoolstraat zalen sluiten. We staan er financieel goed voor, de Ubbo Emmius komt erbij, dus onze oproep is: Ga dit nog eens goed bekijken want bij een Sport Leer Park hoort toch ook een sportzaal!!.

Ook vragen wij nogmaals aandacht voor de verkeersveiligheid bij scholen en het speeltuinenbeleid want dat loopt al zo lang dat het bijna ongeloofwaardig is of er nog wat gaat gebeuren binnen deze raadsperiode.

De PvdA is daar 3 jaar geleden al over begonnen, 1,5 jaar geleden kwam er 150.000 voor de speeltuinen en 104.000 voor de verkeersveiligheid rond de scholen en er is amper nog wat gebeurd. We dienen hier een motie voor in.

Een vermindering van uitgaven die de PvdA erg bevreemd, is aan de opvang en begeleiding van vreemdelingen, zoals dat ik de tekst genoemd wordt. Deze mensen hebben een goede ondersteuning nodig. We weten uit betrouwbare bronnen dat mensen zich vaak aan het hun lot voelen overgelaten. Sommige hebben het geluk van een vrijwilliger die hen helpt bij vraagstukken die in Nederland nu eenmaal anders zijn dan in het land van herkomst. De meesten willen zo graag integreren maar worden niet echt constructief geholpen vanuit de gemeente als ze willen werken of voor zichzelf willen beginnen. Waarom gaat dit zo moeizaam, graag uw reactie. Hoe kunnen we dit nu monitoren? Op deze technische vraag is geen antwoord gekomen.

We hebben het al vaker aangegeven en tijdens de presentatie van de Kompanjie werd t ook benoemd; de inhuur bij het KCC. De PvdA is van mening dat vast werk een vast contract verdient. Daarbij behouden we ook de opgedane kennis. We hopen dat er een verandering te zien zal zijn bij de volgende presentatie van de Kompanjie.

De Jeugdhulp baart ons ook enorm veel zorgen. We zien dat de aantallen fors hoger liggen dan landelijk en daar moeten we op investeren. Niet uitgaan van wat we aan geld krijgen, maar wat is onze ambitie en wat kost dat. Alle jongeren gelijken kansen. 

College werk aan een betere communicatie. Een communicatie die voor iedereen begrijpelijk is en zorg ervoor dat er overleg plaatsvindt met:

Verhuurders in het centrum zodat er ruimte blijft om te ondernemen; de huren zijn erg hoog waardoor het voor de winkeliers niet op te brengen is, met leegstand tot gevolg.

Met het beheerteam centrum voor de organisatie van bv de monumentendag zodat ze voldoende middelen hebben om het te organiseren.

Met omwonenden van scholen over de Verkeersveiligheid; zo moeilijk is dat toch niet.

Met inwoners over het afvalbeleid. U wilt maar niet helder communiceren over mogelijke oplossingen die nu individueel geboden worden terwijl het voor meerdere een goede oplossing zou zijn

Bewoners over de aanpak van speeltuinen. U blijft maar wachten tot burgers zich melden ipv ook de minder mondige burger op te zoeken. De PvdA heeft het al zo vaak geschreven nav onze wijkbezoeken. Wijk en Buurtbeheer is makkelijk te benaderen en de wethouder blijft aangeven dat hij wacht op voorstellen van de inwoners ipv de dialoog aan te gaan.

> Met de raad want de PvdA zou vorige week antwoord krijgen op de brief mbt Nedmag ivm de bezwaartermijn en t antwoord is er nu nog niet!

Maak er nu echt werk van!!

Een aantal vragen is onvoldoende beantwoord:

zoals de vraag hoe de communicatie kanalen gemeten en gemonitoord worden is geen concreet antwoord op!

De vraag over de opbrengst van de arbeidsparticipatie middels de TDC’s is geen antwoord gekomen!

Tevens wordt het Stimuleringsfonds weer genoemd terwijl onze motie in 2016 verworpen is door de mededeling dat dit fonds was opgeheven. Tot onze grote verbazing!

We willen graag nu nog heldere antwoorden op deze 3 voor ons belangrijke vragen.

En op een drietal vragen is helemaal geen antwoord gegeven die we nu nog graag horen :

Een vraag mbt de monitoring over de vluchtelingen / beter woord dan vreemdelingen zoals net genoemd

Een vraag over milieubeheer: aan wie en waarom een dwangsom opgelegd is

Een vraag over reserve N33 voor welke ontwikkeling verwacht u voor bijna een miljoen euro nodig te hebben tav de knik N33 ( waar dient die nog voor).

Tot slot een reactie op het besluit en de wensen lijst;

Besluit: De PvdA kan zich vinden in het besluit echter de intentionele bezuiniging van de OZB verhoging door de negatieve verandering in de WEDEKA begroting vinden we erg makkelijk gevonden en bezien we uiteraard later opnieuw want de OZB is geen melkkoe.

Het akkoord van Westerlee had ook voor onze gemeente geld kunnen opleveren en dat hebben we laten liggen. Want wij hebben t niet nodig en kunnen t zelf wel, maar nu wilt u de OZB verhogen en is de burger de klos van uw keuze!

Tja, en de wensenlijst zijn wensen en de PvdA is echt voor vernieuwing en verbetering maar de reconstructie van het Veenlustplein is wel een beetje een decadent plan. Mooi, absoluut, maar de kosten zijn enorm en als we zien wat er op ons afkomt uit t regeerakkoord dan lijkt het de PvdA veel slimmer om eerst de ambitie te bepalen met de nieuwe coalitie na de verkiezingen in 2018, waar wij graag in deelnemen, alvorens we hier geld aan uitgeven. We hebben al een hele kluif aan de prachtige ontwikkelingen van het Sport Leer Park en laten we dat eerst realiseren.

Wij hebben zoals gezegd ook een aantal wensen samen met de burgers en willen door de toevoeging van het rekeningsaldo van de najaarsrapportage aan de ABR een aantal moties indienen om deze wensen te kunnen uitvoeren.

Dit betreft:

de verkeersveiligheid fase 2 en 3, wat we al zo vaak hebben aangekaart

de begraafplaats in Wildervank, er is al voor de bouwvak een motie geweest van de SP en wij hebben gezegd er niet onwelwillend tegenover te staan maar eerst duidelijkheid wilden. Deze duidelijkheid is er nu en vandaar ons

het vervolg op de groenvisie want we zijn er niet trots op over hoe onze parkstad er qua groen bij ligt.

Verder hadden we nog een motie gemaakt over de boete op de rijbewijzen maar het college heeft de uitzending van Radar goed bekeken en de boete op de rijbewijzen ingetrokken. Top.

Een laatste opmerking nog op een actueel onderwerp en dat betreft de uitvoering van de WOZ, de verordening en informatiebeveiliging en dit alles nav de brief die dit weekend op de mat viel.

Het blijkt dat mensen bij t inloggen gegevens van andere huizen kunnen inzien incl de inlogcode.  Dat is geen goede zaak. Het zijn geen persoonsgegevens en daarmee valt t niet onder een datalek met alle gevolgen van dien, maar om gegevens van de woning, maar dan nog… Waarom gaat de gemeente zo slordig om met dit soort gegevens? Beschermt u de privacy van de inwoners wel voldoende? En O ja bent u al klaar voor de inwerkingtreding van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) per 25 april 2018?

Ans Grimbergen, fractievoorzitter.

De avond verliep zeer bijzonder omdat bij de eerste Algemene Beschouwing van Gemeente Belangen er een motie werd ingediend , gesteund door de VVD, het CDA, D66 en Christen Unie, gezamenlijk de coalitie. Deze motie betreft een inverstering van 1,5 miljoen voor net opknappen van het Veenlustplein en het Raadhuisplein en met de meerderheid van 11 stemmen van deze partijen was het daarmee direct beslist.

De oppositie partijen hebben daarmee geen stem meer in de besteding van dit bedrag. Geen debat, geen meningsvorming maar een besluit wat na 5 minstens beslist was.

De fractievoorzitter van de SP en Pieta Loots verlieten de zaal omdat ze zeer ontstemd waren over deze gang van zaken en konden het niet langer aan horen en aan zien.

In de tweede termijn heb ik namens de PvdA gemeld dat 21 raadsleden het budget recht hebben in de raad en nu hebben 11 leden voor iedereen besloten zonder debat of afstemming met de volgende woorden:

• De coalitie partijen zonder debat in de gemeenteraad geld vastgezet wordt;

• Geen inbreng van de oppositie wordt geacht;

• De voltallige gemeenteraad budgetrecht heeft;

• De motie reconstructie pleinen geen recht doet aan dit budgetrecht;

• Eerst een uitvoerig debat gevoerd moet worden over de uitvoering van de reconstructie van de pleinen;

• Het niet het moment is om dit debat in de begrotingsraad te behandelen;

• Er geen sprake is van samenwerking in de gemeenteraad;

• Het een afbreuk doet aan de lokale democratie;

• Dat de motie van de coalitie geen recht doen aan de andere problematiek in het centrum;

• Het onderzoek van het platform nieuwe winkelstraat nog niet is afgerond;

• We geen idee hebben wat de financiële consequenties hiervan zullen zijn;

• wij een integrale aanpak willen ontwikkelen die elk onderdeel van het centrum meeneemt;

• De uitkomsten aan de gemeenteraad kenbaar te maken;

• verzoeken de partijen om de motie aan te houden tot nadat de ontwikkeling van de integrale aanpak is afgerond;

• het debat gevoerd is in de gemeenteraad;

Het heeft niet mogen baten.

Er was helaas daardoor geen geld meer over voor onze drie moties over de aanpak van de verkeersveiligheid bij alle scholen, het opknappen van de begraafplaats in Wildervank en het uitvoeren van de vervolgplannen over t groenonderhoud. We hebben mee gestemd met de motie van de coalitie betreffende de veiligheid rondom de scholen betreffende een deel van onze motie omdat ons voorstel hiermee in ieder geval voor een deel wordt uitgevoerd. Beter iets dan niets.

Het was een lange avond waarbij ook de SP en VUK eveneens een zeer naar en machteloos gevoel aan over hebben gehouden. We hadden het samen zo Mooi kunnen regelen......

Ans Grimbergen, fractievoorzitter. 

PvdA op Facebook